Γενικά για το τμήμα

Προϊσταμένη: Δεσποτοπούλου Ασημίνα

Αναπληρώτρια: Μέτσιου Μαριγούλα

Το Τμήμα έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων για τους ασθενείς όπως κάθε φορά σε τακτική ή έκτακτη βάση απαιτούνται από υπερκείμενους φορείς και για την τιμολόγηση των απαιτήσεων του Νοσοκομείου από τους ασφαλιστικούς φορείς και τους ιδιώτες.

Τηρεί αλληλογραφία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπου απαιτείται και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία με τα ασφαλιστικά ταμεία για διευθέτηση διαφωνιών επί του κόστους νοσηλείας

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών αποτελείται από:

  • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών που είναι υπεύθυνο για

1. Έκδοση Εισιτηρίων – Εξιτηρίων των ασθενών

2. Έκδοση βεβαίωσης εισαγωγής ασθενούς προς τα εκάστοτε ασφαλιστικά ταμεία.

3. Συγκέντρωση δικαιολογητικών νοσηλείας (εγγυητικές επιστολές, εγκρίσεις εισαγωγής κ.λ.π.) από τα ασφαλιστικά τους ταμεία

4. Καταχώρηση παραπεμπτικών εισαγωγής, που εκδίδονται από τους Γιατρούς, στην απόλυτα αριθμητική Λίστα Αναμονής-προτεραιότητας εισαγωγής των ασθενών

5. Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των κενών κλινών της εκάστοτε κλινικής βάσει των κινήσεων των Νοσηλευτικών Τμημάτων.

6. Την επίσημη ενημέρωση του Ληξίαρχου του Δήμου Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο χώρο μας, για τις γεννήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο μας.

  • Το Λογιστήριο Ασθενών που είναι υπεύθυνο για

1. Την συλλογή και ταξινόμηση των χρεωστικών φακέλων νοσηλείας με τα σχετικά παραστατικά.

2. Την εμπρόθεσμη τιμολόγηση των νοσηλειών και την υποβολή των απαιτήσεων του Νοσοκομείου προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

3. Την τιμολόγηση των νοσηλειών των ιδιωτών

4. Την αποστολή ενημερωτικών επιστολών για την υποχρέωση εξόφλησης του κόστους νοσηλείας προς ιδιώτες

5. Την έκδοση αποδεικτικών εξόφλησης και την αποστολή τους προς τους ιδιώτες που τακτοποιούν τις οφειλές τους

6. Την επικοινωνία με τα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε διαδικασία σχετική με τις οικονομικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου

7. Την τήρηση αρχείου των τιμολογημένων περιστατικών και των παραστατικών τους.

8. Την έκδοση βεβαιώσεων νοσηλείας και κόστους.

  • Το Ιατρικό Αρχείο που

1. Συλλέγει και αρχειοθετεί κατόπιν αρίθμησης τους Ιατρικούς Φακέλους των εσωτερικών ασθενών.

2. Διακινεί με τήρηση βιβλίων παράδοσης – παραλαβής τους Ιατρικούς Φακέλους κατά τις ανάγκες των Ιατρών ή των Κλινικών

3. Χορηγεί αντίγραφα του περιεχομένου τους μετά από αίτηση.

4. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο του αριθμού φακέλου του εκάστοτε ασθενή

5. Χορηγεί ιατρικούς φακέλους για την εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και διατριβών μετά από έγκριση των αρμόδιων φορέων της υπηρεσίας.

6. Τηρεί αρχείο καρτελών των εξωτερικών ασθενών

7. Διακινεί καρτέλες εξωτερικών ασθενών στα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα ραντεβού του εκάστοτε ιατρείου.

8. Ταξινομεί και αρχειοθετεί τους φακέλους triage των Γενικών Εφημεριών του Νοσοκομείου

9. Τηρεί αρχείο των πλήρων βιβλίων των ΤΕΠ.

Το τμήμα έχει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ISO 9001:2000