Γραφείο Επιστασίας

Τηλ : 2105832506

Το Γραφείο Επιστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) Τηλεφωνικό Κέντρο

 • Διεκπεραίωση όλων των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων.
 • Επικοινωνία και διασύνδεση με όλο το προσωπικό, τις διευθύνσεις του νοσοκομείου και άλλες υπηρεσίες
 • Έκδοση μηνιαίων προγραμμάτων με τις βάρδιες του προσωπικού και των υπερωριών.
 • Προγραμματισμός των αδειών και έγκριση της ολιγόωρης εξόδου.
 • Τήρηση του αρχείου και διαχείριση της αλληλογραφίας.
 • Καταχώρηση σε καταλόγους των τηλεφωνικών αριθμών.
 • Εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων και υπόδειξη του τρόπου εργασίας και ομιλίας.
 • Παραγγελία και παραλαβή της γραφικής ύλης και των άλλων ειδών ξενοδοχειακού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

2) Ασφάλεια - Φύλαξη

 • Τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.
 • Έλεγχος του μηνιαίου προγράμματος και του παρουσιολογίου.
 • Ασφάλιση όλων των κτιριακών, βιοϊατρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.
 • Πρόσβαση του προσωπικού σε διάφορους χώρους μόνο μετά από άδεια.
 • Έλεγχος και καταγραφή των διερχόμενων οχημάτων και των ασθενοφόρων σε ημέρες γενικής εφημερίας του νοσοκομείου.
 • Εφαρμογή των προβλεπόμενων ωρών του επισκεπτηρίου.
 • Παροχή πληροφοριών και τήρηση της σειράς προτεραιότητας στη Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Διενέργεια περιπολιών σε καθορισμένες ώρες στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου.
 • Σύνταξη των ημερήσιων αναφορών για τα σημαντικότερα περιστατικά που συνέβησαν.
 • Παράδοση των απολεσθέντων αντικειμένων από συνοδούς ή ασθενείς και ειδοποίηση για να τα παραλάβουν.
 • Αξιολόγηση του έργου σε μηνιαία βάση.

3) Καθαριότητα

 • Τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.
 • Έλεγχος του μηνιαίου προγράμματος και του παρουσιολογίου.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση των καθημερινών εργασιών και των γενικών καθαριοτήτων.
 • Υλοποίηση των έκτακτων γενικών καθαρισμών και απολυμάνσεων.
 • Εποπτεία της καθαριότητας των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του νοσοκομείου και του τακτικού εφοδιασμού με υλικά καθαριότητας.
 • Καταγραφή των τυχόν παρατηρήσεων και προβλημάτων.
 • Προετοιμασία, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του απαραίτητου εξοπλισμού, των μηχανημάτων καθαριότητας, των απορρυπαντικών και των απολυμαντικών υλικών.
 • Λήψη όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας.
 • Διαδικασία των μεθόδων εκτέλεσης των εργασιών.
 • Μεταφορά των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Σήμανση με αυτοκόλλητες ετικέτες στις σακούλες των οικιακών απορριμμάτων.
 • Αξιολόγηση του έργου σε μηνιαία βάση με τη συμπλήρωση αντίστοιχων έντυπων από τις προϊσταμένες των νοσηλευτικών κλινικών.

4) Μυοκτονία - Εντομοκτονία

 • Τοποθέτηση και έλεγχος του συνόλου των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, του δικτύου παρακολούθησης παρουσίας ερπόντων εντόμων και των φρεατίων.
 • Αντικατάσταση όλων των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων είτε των κατεστραμμένων είτε των καταναλωθέντων.
 • Μηνιαία προληπτική εφαρμογή σε όλους τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς χώρους και σε έκτακτες περιπτώσεις που πιθανώς έχουν παρουσιαστεί.
 • Υποβολή των μηνιαίων εκθέσεων στις οποίες περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι εναλλακτικές προτάσεις.
 • Καταγραφή και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε μελέτη περίπτωσης.
 • Αξιολόγηση του έργου σε μηνιαία βάση.

5) Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

 • Τήρηση του μηνιαίου προγράμματος.
 • Εποπτεία της διαδικασίας που περιλαμβάνει τα στάδια του διαχωρισμού των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, της προσωρινής αποθήκευσης, της μεταφοράς στον ψυκτικό θάλαμο, της ζύγισης, της επεξεργασίας και της αποστείρωσης, της τελικής διάθεσης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής.
 • Εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων και υπόδειξη του τρόπου εργασίας.
 • Λήψη όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας.
 • Εφαρμογή και τήρηση του εσωτερικού κανονισμού των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 • Ταξινόμηση και σήμανση των περιεκτών περισυλλογής.
 • Ενυπόγραφη σύνταξη των δελτίων αποστολής και των ζυγολογίων.
 • Έκδοση και τήρηση των στατιστικών και των οικονομικών στοιχείων.
 • Αξιολόγηση του έργου σε μηνιαία βάση.