Απόφαση Διοικητή για αναβολή υποβολής προσφορών για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16326/19-05-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου για την επέκταση του συστήματος αποθήκευσης και θέασης απεικονιστικών

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016

2. To Π.Δ.39/17 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017) : Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16326/19-05-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου για την επέκταση του συστήματος αποθήκευσης και θέασης απεικονιστικών εξετάσεων PaxeraViewPro, (CPV-50324100-3), προϋπολογισμού 105.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΑΔΑ: 65ΧΟ4690ΩΔ-ΟΔ6 - ΑΔΑΜ: 20PROC006726665)

4. Την υπ’ αρίθμ. 621/25-05-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά της ως άνω Πρόσκλησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναβολή της υποβολής προσφορών για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16326/19-05-2020 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου για την επέκταση του συστήματος αποθήκευσης και θέασης απεικονιστικών εξετάσεων PaxeraViewPro, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 621/25-05-2020 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».


Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Αποστολόπουλος Σπυρίδων

Απόφαση