Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Next Generation Sequencing (NGS)

Ημερομηνία Έναρξης: 23/06/2020

Ημερομηνία Λήξης:     23/07/2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Next Generation Sequencing (NGS), προϋπολογισμού 153.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια Εργαστηρίων).


 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

έντυπο ΤΕΥΔ