Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Στεφανιογράφου (CPV: 33123220-6)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Στεφανιογράφου (CPV: 33123220-6) με εγγύηση τριών (3) ετών, προϋπολογισμού 647.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από τη Συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΈΝΤΥΠΟ