Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μίας (1) κάμερας δύο κεφαλών SPECT-CT» (CPV: 33111620-3)

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μίας (1) κάμερας δύο κεφαλών SPECT-CT» (CPV: 33111620-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 450.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. 2018 (Εθνικοί Πόροι) κατά 270.000€ και από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου κατά 180.000€

 

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΈΝΤΥΠΟ