Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Βιντεοβρογχοσκοπίου Υπερήχων επεμβατικού τύπου, (CPV: 33100000-1)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Βιντεοβρογχοσκοπίου Υπερήχων επεμβατικού τύπου, (CPV: 33100000-1), με εγγύηση δύο (2) ετών, προϋπολογισμού 190.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από τη Συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens κατά 140.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου κατά 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΈΝΤΥΠΟ