Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 29/06/2017

Ημερομηνία Λήξης: 28/08/2017

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (CPV: 50700000-2) του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50700000-2.

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα μονομερούς παράτασης της παρούσας μέχρι και 12 μήνες από τη λήξη της με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.

Διακήρυξη

 

Εμφανίσεις: 386