Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος καθώς και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020 του Νοσοκομείου, (CPV: 79210000-9)

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης: 28/7/2020

Ημερομηνία Λήξης: 7/8/2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος καθώς και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020 του Νοσοκομείου, (CPV: 79210000-9), προϋπολογισμού 56.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για ένα (1) έτος.

 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις
1. του Π.Δ.80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει,
2. του Π.Δ.28/15 (ΦΕΚ 34/τ.Α/23-03-2015): Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία,
3. του Π.Δ.146/2003 (ΦΕΚ 122/τ.Α/21-05-2003) Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας.
4. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6. του άρθρο 25 παρ.3 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’/02-11-2011) περί Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
7. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
8. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2012) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
9. του Ν.2690/1999(ΦΕΚ 45/τ.Α'/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :
1. Την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» (ΦΕΚ 3698/τ.Β’/16-11-2016)
2. Την υπ’αριθμ 88/7-9-2016 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σύμφωνα με την οποία, η αρμοδιότητα της ΕΠΥ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών καταργήθηκε από τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.
3. Την υπ’αριθμ. 5η/Θ.6/22-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΦΔΒ4690ΩΔ-ΣΜΔ).
4. Την υπ’αριθμ. 1728/2020 (ΑΔΑ:ΨΙΟΨ4690ΩΔ-ΝΗΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Λογιστική υποστήριξη και εφαρμογή Διπλογραφικού Συστήματος καθώς και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020 του Νοσοκομείου (CPV:79210000-9) προϋπολογισμού 56.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής για ένα (1) έτος.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0439.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

 

 

Κατεβάστε την σχετική Προκήρυξη  και το έντυπο

Εμφανίσεις: 32