Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σ 3/2017 (Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Π07/15) -Παράταση

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Ημερομηνία Έναρξης: 27/4/2017

Ημερομηνία Λήξης: 23/05/2017

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ιατρικών αερίων, δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου (CPV:50700000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προυπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0887.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η προθεσμία τίθεται προσαυξημένη, σύμφωνα με άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς

 

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη και το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Απόφαση Διοικητή παράτασης προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

Εμφανίσεις: 2362