Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη Ακτινολογικών Συστημάτων με ανταλλακτικά του Β’Εργαστηρίου Ακτινολογίας
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά, συστήματος αγγειογραφίας-επεμβατικής ακτινoλογίας INFINIX
Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρηση &Τεχνική Υποστήριξη ΗΜ Εγκαταστάσεων
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων Next Generation Sequencing (NGS)» (CPV:33696500-0)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός βιντεοβρογχοσκοπίου υπερήχων επεμβατικού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού 190.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ» (CPV:33141500-5)
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Ψηφιακού Στεφανιογράφου
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος υψηλής διαθεσιμότητας για τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος υψηλής διαθεσιμότητας για τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά συστήματος καρδιοαγγειογραφίας/στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά
2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων)
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων)
2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός (1) κλιβάνου θερμοευαίσθητων υλικών
2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια laser λιθοτριψίας
1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια συστήμα-τος υπερηχογραφίας για την κάλυψη των αναγκών της ΓΜΓ
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας κάμερας δύο κεφαλών SPECT -CT
2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ακτινογραφικού ψηφιακού συγκροτήματος, DR
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Συγκροτημάτων, προϋπολογισμού 200.000€ με ΦΠΑ.
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός (1) κλιβάνου θερμοευαίσθητων υλικών
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια γ κάμερας
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Πέντε (5) Αναισθησιολογικών Συγκροτημάτων, προϋπολογισμού 200.000€ με ΦΠΑ.
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ακτινογραφικού ψηφιακού συγκροτήματος, DR
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια laser λιθοτριψίας
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ενός φορητού ακτινοσκοπικού C-arm
Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Τραπεζικό Οργανισμό για Διαχείριση Ταμειακών Λογαριασμών κ Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Τραπεζικό Οργανισμό για τη Διαχείριση των Ταμειακών Λογαριασμών και της Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Νοσοκομε
1η Δημόσια διαβούλευση Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των στεφανιογράφων του Οίκου GE
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής