Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για Βιοχημικές Εξετάσεις (CPV: 38434500-1) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 1.745.433,70 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρο-νικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καθετήρων Ουρήθρας (CPV: 33141641-5), προϋπολογι-σμού 1.920.132,10
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Βαλβίδων Καρδιάς & Διαδερμικών Βαλβίδων Καρδιάς
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συριγγών (CPV: 33141310-6), προϋπολογισμού 219.018,47€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ - ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ » (CPV:33184500-8), προϋπολογισμού 481.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Οξυγόνου και Ιατρικών Αερίων (CPV: 24111900-4, 24111800-3, 24111300-8, 24111500-0, 24100000-5)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένων Μεταφορών – ΜΒΥ (Μεταφορά Βιολογικών Υλικών) του Νοσοκομείου, (CPV: 60112000-6), προϋπολογισμού 120.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δύο έτη
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Υποσταθμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης» (CPV: 50711000-2) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 150.000,00 €
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων» (CPV: 50711000-5) του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Βιοχημικές Εξετάσεις
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ραδιοφαρμάκων»
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ασκών Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Παρατείνεται έως τις 16/02/2020 η διάρκεια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου 124 τομών, με εγγύηση πέντε ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά, αναπνευστήρων, αναισθησιολογικών συστημάτων και μόνιτορ των οίκων DRAEGER, MAQUET, PHILIPS, HAMILTON, LOWENSTEIN και WEINMANN
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΜΟΝ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV: 33696200-7) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός αξο-νικού τομογράφου 124 τομών
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμου Υλικού Τεχνητής Γονιμοποίησης για τις ανάγκες της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Κοχλιακών Εμφυτευ-μάτων
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ραδιοφαρμάκων»
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Βηματοδοτών – Απινιδωτών
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Aναλώσιμου Oφθαλμολογικού Yλικού
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδρα-στηρίων για Βιοχημικές Εξετάσεις
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για εξετάσεις Αιματολογικού Εργαστηρίου - Αιμοδοσίας
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος υψηλής διαθεσιμότητας για τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά συστήματος καρδιοαγγειογραφίας/στεφανιογραφίας INNOVA 2100IQ του οίκου GE για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά