2η Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου- «Μικροβιολογικές Εξετάσεις»

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 02/08/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 6/08/2017

Πρόσκληση για δεύτερη (2) δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για τον επικείμενο Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 2.475.344,79€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33696300-8)

Πρόσκληση 

Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 1896