Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 4/09/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 7/09/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλο-ποίησης ΠΠΥΥ 2014, για Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 150.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33112000-8).

Τεχνικές προδιαγραφές

Κείμενο διαβούλευσης

 

Εμφανίσεις: 2110