Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 06/12/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 13/12/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλο-ποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την Προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 878.124,73€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV:33184100-4).

 

Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 4050