1η Δημόσια διαβούλευση Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των στεφανιογράφων του Οίκου GE

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

 Ημερομηνία Έναρξης : 23/05/2018

 Ημερομηνία Λήξης : 29/05/2018

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Συνοπτικό διαγωνισμό για την “Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των στεφανιογράφων του Οίκου GE”, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 40.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV:50421000-2).

Με την παρούσα πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14988/30-04-18 έγγραφο περί επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17866/21-05-18 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση, τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

 

Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 1029