1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια laser λιθοτριψίας

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

 Ημερομηνία Έναρξης : 23/10/2018

 Ημερομηνία Λήξης : 29/10/2018

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια ενός συστήματος LASER Λιθοτριψίας συνοδευόμενο με δύο τουλάχιστον ίνες Laser πολλαπλών χρή-σεων για την Β’ Παν/κή Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 46.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33153000-7).
Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του ως άνω εξοπλισμού με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 797