Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός (1) μηχανήματος Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής και OCT Αγγειογραφίας

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

 Ημερομηνία Έναρξης : 25/8/2021

 Ημερομηνία Λήξης : 1/9/2021

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια ενός (1) μηχανήματος Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής και OCT Αγγειογραφίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 90.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδια-γραφές της ως άνω προμήθειας, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υ-ποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρού-σας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα απο-φασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.
Συνημμένα:
Το με αρ. πρωτ. 24890/27-7-2021 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Σπυρίδων Αποστολόπουλος

Εσωτερική διανομή
-Υποδιευθύντρια Ο.Υ.
-Τμήμα Προμηθειών

Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 72