Προμήθεια ενός (1) αυτόματου συστήματος χρώσεων και ενός (1) αυτόματου συστήματος επικάλυψης πλακιδίων

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

 Ημερομηνία Έναρξης : 06/10/2021

Ημερομηνία Λήξης : 21/10/2021

 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ενός (1) αυτόματου συστήματος χρώσεων και ενός (1) αυτόματου συστήματος επικάλυψης πλακιδίων»

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) τη διαβούλευση με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αυτόματου συστήματος χρώσεων και ενός (1) αυτόματου συστήματος επικάλυψης πλακιδίων CPV:33100000-1), προϋπολογισμού 45.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας, βάσει των άρθρων 46 και 47 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημάνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, (άρθρο 47 του Ν. 4412/2016) με τους κανόνες και τις οδηγίες που αναγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο στο promitheus :
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5663387895473256&%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D100ntsrwut_4#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D1c551r27hq_4
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.
Η παρούσα διαβούλευση θα αναρτηθεί και στο site του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.attikonhospital.gr μόνο για λόγους ενημέρωσης.
Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Συν: Οι τεχνικές προδιαγραφές σε PDF
(βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 31175/27-9-2021 Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών)

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 82