Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου- «Μικροβιολογικές Εξετάσεις»

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 2 Μαΐου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 02/05/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 10/05/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου-  «Μικροβιολογικές Εξετάσεις» του Νοσοκομείου , με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει  τιμής, προϋπολογισμού 2.475.344,79€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33696300-8).

Mε την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει  σε δημόσια διαβούλευση,  τις κάτωθι  τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους  των τεχνικών προδιαγραφών.

 Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Πρόσκληση

Εμφανίσεις: 1548