Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κών Εργαστηρίων-Υλικά Αγγειοπλαστικής

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

 Ημερομηνία Έναρξης : 17/05/2017

 Ημερομηνία Λήξης : 23/05/2017

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κών Εργαστηρίων-Υλικών Αγγειοπλαστικής, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.077.694,52€μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 33151400-7).

Τεχνικές προδιαγραφές

 Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Εμφανίσεις: 1097