Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
1η Διαβούλευση - Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης
1η Διαβούλευση-Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας UPS για τις ανάγκες αιθουσών στεφανιογραφίας
1η Διαβούλευση - Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων πύργων ψύξης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
2η Διαβούλευση - Προμήθεια οξυγόνου και ιατρικών αερίων
2η Διαβούλευση - Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Κέντρων Ιατρικών Αερίων, Δικτύων Διανομής και Αυτοματισμών
1η Διαβούλευση - Προμήθεια κοχλιακών εμφυτευμάτων
Yπηρεσίες συντήρησης πλυντηρίων
1η Διαβούλευση - Προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β΄Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Yπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Προμήθεια οξυγόνου και ιατρικών αερίων