Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα στον κόμβο των κεντρικών χειρουργείων
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Βαλβίδων Καρδιάς & Διαδερμικών Βαλβίδων Καρδιάς
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συριγγών (CPV: 33141310-6), προϋπολογισμού 219.018,47€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ - ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ » (CPV:33184500-8), προϋπολογισμού 481.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Οξυγόνου και Ιατρικών Αερίων (CPV: 24111900-4, 24111800-3, 24111300-8, 24111500-0, 24100000-5)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένων Μεταφορών – ΜΒΥ (Μεταφορά Βιολογικών Υλικών) του Νοσοκομείου, (CPV: 60112000-6), προϋπολογισμού 120.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δύο έτη
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Υποσταθμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης» (CPV: 50711000-2) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 150.000,00 €
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένων Μεταφορών – ΜΒΥ
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων» (CPV: 50711000-5) του Νοσοκομείου
Πρόσκληση για 1η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Σίτισης
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου, προϋπολογισμού 300.000€
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ & ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» (CPV:33184100-4)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΦOΡΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ DECT» (CPV: 32429000-6)
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV:33184100-4)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδικών Πρωτεϊνων (CPV: 33696300-8)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού Υπηρεσιών Συντήρησης δύο (2) Γραμμικών Επιταχυντών VITAL BEAM μαζί με το πληροφοριακό δίκτυο/σύστημα ογκολογίας (OIS) ARIA το οποίο περιλαμβάνει σύστημα σχε
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (CPV:30236000-2)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Χειρουργικών Μοσχευμάτων» (CPV:33184100-4)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Β’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομίας (CPV: 33100000-1), προϋπολογισμού 120.000,00
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Βιοχημικές Εξετάσεις
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κών Εργαστηρίων - Υλικών Αγγειοπλαστικής για 2η διαβούλευση
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ραδιοφαρμάκων»
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ασκών Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Παρατείνεται έως τις 16/02/2020 η διάρκεια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου 124 τομών, με εγγύηση πέντε ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά, αναπνευστήρων, αναισθησιολογικών συστημάτων και μόνιτορ των οίκων DRAEGER, MAQUET, PHILIPS, HAMILTON, LOWENSTEIN και WEINMANN
Πρόσκληση για 2Η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΜΟΝ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV: 33696200-7) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός αξο-νικού τομογράφου 124 τομών