Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Τραπεζικό Οργανισμό για τη Διαχείριση των Ταμειακών Λογαριασμών και της Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Νοσοκομε
1η Δημόσια διαβούλευση Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των στεφανιογράφων του Οίκου GE
1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός φορητού ακτινοσκοπικού C-arm με δυνατότητα αγγειογραφίας και ενός φορητού ακτινοσκοπικού C-arm
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Πρωτεινών-Παράταση
Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμου Οφθαλμολογικού Υλικού
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου
2η Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου- «Μικροβιολογικές Εξετάσεις»
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κών Εργαστηρίων-Υλικά Αγγειοπλαστικής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού Διαφόρου & Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων
Πρόσκληση για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Συριγγών
Διαβούλευση - Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Υλικού/Εξοπλισμού
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια διαφόρων Ειδών Διατροφής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ακτ/κών Εργαστηρίων-Υλικά Αγγειοπλαστικής
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Οφθαλμολογικό Υλικό
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών Βιολογικού Υλικού
Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Ενδοφακούς
2η Διαβούλευση Συντήρηση Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθεια Βηματοδοτών-Απινιδωτών
Διαβoύλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου- «Μικροβιολογικές Εξετάσεις»
1η Διαβούλευση Προμήθεια Βηματοδοτών
1η Διαβούλευση Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
1η Διαβούλευση Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης των Η/Μ εγκαταστάσεων του νοσοκομείου
1η Διαβούλευση Προμήθεια Χειροκτίων