Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία Αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 24-10-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  24-11-2015

Εν όψει της επικείμενης διενέργειας του ανωτέρου διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός τριάντα (30) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελ-
ληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδιαφέροντός σας.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού

Εμφανίσεις: 2352