Ειδικές Μονάδες

Το Εργαστήριο με βάση την ιδρυτική απόφαση απαρτίζεται από τις επόμενες ειδικές μονάδες:

  • Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, πραγματοποιεί το σύνολο των εξετάσεων πληθυσμιακού ελέγχου (Pap Test, Κυτταρολογική εξέταση αμέσου επιχρίσματος ενδομητρικής κοιλότητας, Κυτταρολογική εξέταση έκπλυσης γαλακτοφόρων πόρων μαστού), Αποφολιδωτικής κυτταρολογίας, Κυτταρολογίας παρακεντήσεων δια λεπτής βελόνης επιπολής και εν τω βάθει οργάνων, Κυτταρολογίας εντυπωμάτων και Ταχείας κυτταρολογικής εξέτασης άμεσων χειρουργικών επιχρισμάτων. Διαθέτει τη πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για την παρασκευαστική διαδικασία και χρώση των επιχρισμάτων. Ειδικότερα: Επεξεργαστή κυτταρολογίας υγρής φάσης ThinPrep TP2000, Φυγόκεντρο HERAEUS Megafuge 1.0, Ψυχόμενη φυγόκεντρο HERAEUS Stratos, Cytospin, Αυτόματο σύστημα χρώσης κατά Παπανικολάου ThermoShandon – Veristain 24-4, Αυτόματο αναδευτήρα Vortex.
  • Αναλυτικής και Ποσοτικής Κυτταρολογίας πραγματοποιεί το σύνολο των εξετάσεων κυτταρομετρίας ροής και ανάλυσης εικόνας σε κυτταρικά εναιωρήματα και βιολογικά υγρά. Διαθέτει τη πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία απαρτίζεται από: Σύστημα κυτταρομετρίας ροής τύπου Partec Cytoflow και Σύστημα ανάλυσης εικόνας DNA Ploidy/Medical Solutions & Image Pro Plus/Media cybernetics.
  • Λειτουργικής Κυτταρολογίας πραγματοποιεί το σύνολο των εξετάσεων κυτταροχημείας και ανοσοκυτταροχημείας σε κυτταρικά επιχρίσματα που έχουν παρασκευασθεί με τεχνική ThinPrep. Διαθέτει τη πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία απαρτίζεται από δύο αυτοματοποιημένα συστήματα ανοσοκυτταροχημείας τα οποία είναι τα A) i600/Bionex B) BOND-max/Menarini.
  • Μοριακής Κυτταρολογίας πραγματοποιεί το σύνολο των εξετάσεων διερεύνησης έκφρασης ογκοκατασταλτικών γονιδίων και παθογόνων μικροοργανισμών σε κυτταρολογικό υλικό με ανάλυση DNA, mRNA και πρωτεϊνών. Εκτελούνται τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), PCR-ELISA, RealTime-PCR, NASBA, κλινικών μικροσυστοιχιών, LUMINEX, Western Blotting.
  • Κυτταρογενετικής της μεσόφασης πραγματοποιεί το σύνολο εξετάσεων διερεύνησης της έκφρασης αριθμητικών χρωμοσωματικών μεταβολών και γονιδίων με τεχνική φθορίζοντος μοριακού υβριδισμού (FISH) και τεχνική SISH
  • Τηλεκυτταροδιαγνωστικής. Με τη βοήθεια συστήματος τηλεμετάδοσης εικόνας Pathsight/Fairfield παρέχουμε υπηρεσίες διάγνωσης και συμβουλευτικής γνώμης από απόσταση.