Γενικά για το Εργαστήριο

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μουτσάτσου - Λαδικού Παρασκευή

Το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 69379/Β1 «Ίδρυση Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ 900Β/3-7-2003). Το Εργαστήριο ανήκει στον Τομέα Bασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής (ΦΕΚ 1079/4-8-03).

H εγκατάσταση και η λειτουργία του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003 με Διευθύντρια την Αν. Καθηγήτρια Α. Αστερίου. Στη συνέχεια το 2004 ανέλαβε η Αν. Καθηγήτρια Κ. Δήμα έως το 2014 και κατόπιν η Καθηγήτρια Π. Μουτσάτσου-Λαδικού η οποία είναι και η τωρινή Διευθύντρια του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας αποσκοπεί :

α) Στην κάλυψη των διαγνωστικών αναγκών των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου και στην έγκαιρη διάγνωση μέσω της χρήσης νέων τεχνολογικών εφαρμογών

β) Στην εκπαίδευση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

γ) Στην προαγωγή της έρευνας που αποβλέπει στην πρόοδο της Ιατρικής Επιστήμης και ειδικότερα της Προληπτικής Ιατρικής.

δ) Στην Ειδίκευση και στη συνεχή Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Ιατρών Βιοπαθολόγων, των Βιοχημικών, των Τεχνολόγων και άλλων Λειτουργών του κλάδου Υγείας.

ε) Στον προγραμματισμό, στην οργάνωση και στην εκτέλεση Κλινικών και Εργαστηριακών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

ζ) Στην συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

η) Στην Διατομεακή Διασύνδεση των Βασικών Ιατρικών Επιστημών με τις Κλινικές Επιστήμες με σκοπό την εκπλήρωση Μελετών Φάσης Ι και ΙΙ.

θ) Στην οργάνωση ειδικά δομημένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Summer Schools) για την εκπαίδευση των Επιστημόνων Υγείας της Ευρώπης στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες.