Κλινικό Έργο

Το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας είναι ένα απολύτως Σύγχρονο Κλινικό Εργαστήριο που συνδυάζει αρμονικά και απόλυτα παραγωγικά την Πλήρη Τεχνολογική Αυτοματοποίηση (Total Lab Automation) και τις ιδιαίτερες ικανότητες μιας αφοσιωμένης ομάδας Βιοπαθολόγων, Κλινικών Χημικών, Τεχνολόγων και Γραμματέως υπό την επιτυχή καθοδήγηση της Διεύθυνσης.

Διενεργεί ένα μεγάλο εύρος βιοχημικών και ανοσοχημικών εξετάσεων και δίνει αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρόνο διεκπεραίωσης (Τurn Around Time).
To Εργαστήριο διεκπεραιώνει συνολικά 2.000.000 περίπου αναλύσεις το χρόνο για 100 τουλάχιστον διαφορετικές εξετάσεις.

Το Εργαστήριο, για τους Εσωτερικούς Ασθενείς διοχετεύει ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργεί στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (H.I.S) και δεν εκτυπώνει τα απαντητικά σημειώματα και ως εκ τούτου δεν καταναλώνει χαρτί (Paperless Laboratory).

To Εργαστήριο έχει επίσης λιγότερα «απόβλητα» και ως εκ τούτου θεωρείται Πράσινο Εργαστήριο (Green Laboratory).

To Εργαστήριο συνεχώς διευρύνει τον κατάλογο των προσφερόμενων υπηρεσιών του με την προσθήκη νέων εξετάσεων και τεχνολογιών.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να πετύχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τους ασθενείς του Νοσοκομείου. Για το λόγο αυτό προσπαθεί να καλλιεργεί την στενή αμφίδρομη σχέση και συνεργασία μεταξύ του Εργαστηρίου και των υπόλοιπων Κλινικών και Εργαστηριακών Τμημάτων του Νοσοκομείου.