Διαδικασίες

Ειδικότερα το Φαρμακείο:

 • παραγγέλνει, παραλαμβάνει, αποθηκεύει και διαθέτει φάρμακα, αποστειρωμένο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και χημικά - αντιδραστήρια
 • ελέγχει την προς εκτέλεση συνταγογραφία
 • παρακολουθεί τη διάθεση και διακίνηση του υλικού με σκοπό την ασφαλή χορήγηση και χρήση του από τους ασθενείς
 • ελέγχει τις απαιτούμενες ποσότητες υλικού από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους
 • εφαρμόζει συμβουλευτική ενημέρωση για την σωστή χρήση των φαρμάκων
 • εισηγείται μέτρα για την καθιέρωση σωστής, επωφελούς για τον ασθενή και ταυτόχρονα οικονομικά
 • υμφέρουσας για τη λειτουργία του Νοσοκομείου φαρμακευτικής πολιτικής σε θέματα αρμοδιότητας του Φαρμακείου.

Το Φαρμακείο είναι πλήρως μηχανογραφημένο και περιλαμβάνει τα εξής :

 • Σύστημα παρακολούθησης υπολοίπων αποθήκης.
 • Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της παραγγελίας.
 • Σύστημα αυτόματης καταχώρισης των φαρμάκων στον ηλεκτρονικό φάκελο.
 • Σύστημα παρακολούθησης κόστους και οικονομικών αξιών.
 • Η εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων δίνει την δυνατότητα στο φαρμακείο να λειτουργήσει το ατομικό συνταγολόγιο, να αποθηκεύσει αυτομάτως την φαρμακευτική αγωγή ανά ασθενή στον ιατρικό του ηλεκτρονικό φάκελο, να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την δαπάνη της κάθε φαρμακευτικής αγωγής, και τέλος να έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα στη διαχείριση οικονομικών δεδομένων (απολογισμό ανά τμήμα, ημερήσια οικονομική κίνηση κλπ).

Ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του τμήματος, καταρτίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του τμήματος. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι:

1. Λειτουργία Νοσοκομειακού φαρμακείου

 • Σκοπός
 • Αρμοδιότητες
 • Απόκτηση άδειας λειτουργίας

2. Χωροταξία - Σχέδια - Κτιριακή Υποδομή

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια, κτιριολογική διάρθρωση χώρων φαρμακείου
 • Αναλυτική Περιγραφή χώρων του Φαρμακείου, εμβαδόν κάλυψης, προσδιορισμός εργασίας ανά χώρο

3. Εξοπλισμός

 • Ξενοδοχειακός
 • Ιατρικός
 • Εξοπλισμός πληροφορικής φαρμακείου

4. Νομοθεσία

5. Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Στελέχωση
 • Αρμοδιότητες - Καθήκοντα - Υποχρεώσεις

6. Διαχείριση - Λειτουργία Φαρμακευτικού τμήματος

7. Χρήστες Παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικού τμήματος