Προσωπικό

  • Πάσχος Ευστράτιος, ΠΕ Φαρμακοποιός, PhD.
  • Αμπατζόγλου Νικόλαος, ΠΕ Διοικητικός, MSc.
  • Λαγουδάκης Ιωάννης, ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου
  • Σούκου Φωτεινή, ΤΕ Διοικητικός
  • Τσιλικίδης Χριστόφορς, ΥΕ Εργάτης