Δραστηριότητες

Οι Δραστηριότητες της Κλινικής περιλαμβάνουν:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα αντικείμενα δραστηριότητάς της.

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, των ειδικευομένων ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών και επαγγελματιών υγείας.

Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό προσωπικό της Κλινικής, µε τη συνδρομή άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Παράλληλα µε την εκπαίδευση, οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και των Μονάδων της.

Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραµµα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την συμμετοχή τους στο κλινικό έργο.

Την εκτέλεση βασικών και κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων, την διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε την παθοφυσιολογία νόσων του νευρικού συστήματος και τις δυνατότητες θεραπευτικής αντιμετώπισης, την επινόηση, μελέτη και εφαρμογή νέων μεθόδων αντικατάστασης βεβλαμμένων (παθολογικών) ιστών ή οργάνων µε σκοπό τη μελέτη της Νευροχειρουργικής και την αναζήτηση νέων εγχειρητικών τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. Το ερευνητικό έργο διεξάγεται κυρίως σε εργαστήρια χειρουργικής έρευνας σε μοριακό, βιοχημικό και κυτταρικό επίπεδο, µε την εφαρμογή των δεδομένων της παραπάνω έρευνας.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα µε τα οποία ασχολείται η κλινική και οι μονάδες της.

γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αιτών.

δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς µε νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.

ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της Νευροχειρουργικής και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και προσωπικού µε άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ζ) Τη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών µετα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.

η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων µε σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

2. Το έργο της Β΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικο-εργαστηριακό.

3. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

α) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής που επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών.

β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Νευροχειρουργικής ή την εξειδίκευση σ᾿ αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα µέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια.

Υ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, µετά από απόφαση του Τμήματος Ιατρικής.

δ) Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών Νευροχειρουργικής και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ε) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και άλλων νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε συνεργασία µε το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές.

4. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα µέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα µέλη ΔΕΓΙ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της κλινικής, γίνεται µε την επίβλεψη του διευθυντή και µε σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Νευροχειρουργικής και των γνωστικών αντικειμένων της, και µε τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

5. Το κλινικό έργο αποσκοπεί στην παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που προσέρχονται στο Π.Ν. «Αττικον» και περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα µέλη ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.