Ερευνητικό Έργο

Το ερευνητικό έργο της Β΄ Κλινικής Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, αλλά και της Αλλεργιολογικής Μονάδας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

  • Δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών / αναφορών σε Διεθνή περιοδικά αλλά και σε Ελληνικά
  • Έκδοση Βιβλίων
  • Συμμετοχή σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα
  • Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων σε Διεθνή και Ελληνικά Βιβλία
  • Ενεργός συμμετοχή με προεδρίες και ομιλίες στα Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

Τα μέλη ΔΕΠ και οι Ιατροί ΕΣΥ της Κλινικής συμμετέχουν σε Διεθνή Fora – Οργανισμούς, αλλά και σε αντίστοιχα Ελληνικά κέντρα ενισχύοντας την παρουσία της κλινικής στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.