Γενικά για την υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου συνδράμει καθοριστικά στην πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου υλοποιώντας και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξής του που τίθενται από τη Διοίκηση. Επίσης υποστηρίζει την ποιοτική και αξιόπιστη παροχή νοσηλευτική φροντίδα των ήδη λειτουργούντων κλινικών ταυτόχρονα με το σχεδιασμό των προϋποθέσεων για επιτυχή έναρξη των νέων κλινικών και μονάδων.

Στόχοι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Φροντίδας, στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σ’ αυτά που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στα Εξωτερικά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
  Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.
 • Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης και τον οργανισμό του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα να προβλέπεται η δίκαιη αναλογική σχέση Νοσηλευτών προς Βοηθούς Νοσηλευτών με ποσοστό 2 Νοσηλευτές προς 1 Βοηθό Νοσηλευτή.
  Η άσκηση αποτελεσματικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων, καθώς επίσης, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας.
 • Η ανάπτυξη, η εκπόνηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η συμμετοχή της σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Νοσοκομείου.
 • Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου.
 • Η συνεργασία με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων.
 • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από τις Νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.