Εξιτήρια

Τα εξιτήρια εκδίδονται έως τις 14:00. Οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους αφού φροντίσουν για στρογγυλή σφραγίδα στο χειρόγραφο εξιτήριο του γιατρού, θα πρέπει να εξοφλήσουν στο Λογιστήριο Ασθενών το κόστος των ιατρικών πράξεων που έλαβαν χώρα ανάλογα και με το ασφαλιστικό ταμείο το οποίο διαθέτουν.

Απαλλάσσονται από πάσης φύσεως χρεώσεις οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας και οι πολιτικοί πρόσφυγες.