Αντίγραφα από τον Ιατρικό Φάκελο

Για την έκδοση οποιουδήποτε επικυρωμένου αντιγράφου μέρους ή του συνόλου του Ιατρικού Φακέλου Εσωτερικής Νοσηλείας θα πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  • Υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και έκδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου αίτησης. Είναι πολύ χρήσιμο στην αίτηση να αναφέρετε και τον αριθμό μητρώου σας που αναγράφεται σε όποιο έγγραφο έχετε πάρει από το νοσοκομείο (π.χ. εξιτήριο).
  • Στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού θα πρέπει στην αίτηση να αναγράφεται η αιτία χρήσης του.
  • Για την ενημέρωση έκδοσης των βεβαιώσεων, αντιγράφων ή πιστοποιητικών που έχετε αιτηθεί, καλείτε στο 210 5831033 αναφέροντας τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης.
  • Οποιοδήποτε απεικονιστικό υλικό (π.χ. ακτινογραφίες) δεσμεύεστε να επιστρέφεται στον Ιατρικό Φάκελο μετά την έκδοση του αντιγράφου στην περίπτωση των εσωτερικών ασθενών.

Για περαιτέρω πληροφορίες: 210 5831033