Ιερός Ναός

Κατόπιν δωρεάς κατασκευάστηκε Ιερός Ναός στην ανατολική πλευρά του περιβάλλοντος χώρου του πρόσθιου χώρου στάθμευσης του νοσοκομείου. Η εύκολη πρόσβαση σε έναν ευκτήριο χώρο για όλους όσους το επιθυμούν και βρίσκονται στο Νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο, είναι μέσα στις προτεραιότητες της Διοίκησης, της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Ποιότητας του Νοσοκομείου, με σκοπό την ηθική ενίσχυση των ασθενών και των συγγενών τους στην περίοδο που διάγουν . Η κατασκευή του νέου Ιερού Ναού συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

NAOS 1

NAOS 2